A/A:

Κωδικός Έργου: 5038359

Αναλυτικά


Τίτλος: Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με Κωδικό ΟΠΣ 5038359 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
Περιγραφή:
Η δράση «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)» παρέχει καθολική δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης των ΤΟΜΥ χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία (Reducing Health Inequalities). Το νέο μοντέλο υπηρεσιών στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες ΠΦΥ. Το νέο σύστημα ΠΦΥ αναπτύσσεται σε επίπεδο κοινότητας. Οι ΤΟΜΥ συγκροτούνται, ως διεπιστημονικές ομάδες, σύμφωνα με άρθρο 106, Ν4461/2017 με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων, ενισχύοντας και αναβαθμίζοντας, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, το έργο που παρέχεται από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ. Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν με ανθρώπινο δυναμικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 106 Ν4461/2017) (ή με μετακίνηση προσωπικού σύμφωνα με αριθ. Γ1α/Γ.Π.οικ.87406/24-11-2017 ΥΑ περί καθορισμού τρόπου λειτουργίας). Αναφορικά με την επάρκεια των υποδομών των ΤΟΜΥ, προβλέπεται με ευθύνη της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, η εύρεση και διασφάλιση της στέγασης αυτών, καθώς και η διασφάλιση του αναγκαίου βασικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, εξοπλισμού γραφείων και επίπλωσης, αλλά και εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να λειτουργήσουν οι ΤΟΜΥ. Ο εγκεκριμένος σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας προβλέπει για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη λειτουργία 9 ΤΟΜΥ με φορέα λειτουργίας την 5η ΥΠΕ. Ως φυσικό αντικείμενο της παρούσας νοείται η απασχόληση του προσωπικού των συγκροτημένων ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εποπτείας της 5ης ΥΠΕ από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της λειτουργίας κάθε ΤΟΜΥ στο ΠΕΠ και για διάρκεια λειτουργίας 36 μηνών όπως ορίζεται στην αριθ. 92805/17-9-2018 ΚΥΑ «Διαδικασία – Πλαίσιο Εφαρμογής των Πράξεων για τη Λειτουργία ΤΟΜΥ» (ΦΕΚ 4079/β/17-9-2018). Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ, η πιλοτική λειτουργία των ΤΟΜΥ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ), προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί έως 30/06/2019. Η παρούσα χρηματοδοτεί πέρα από τη λειτουργία των 5 ήδη συγκροτημένων ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ, οι οποίες για την (ενδεκάμηνη) πιλοτική λειτουργία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ ΜΔΤ, και επιπλέον 4 (σύνολο 9) για 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της κάθε ΤΟΜΥ στο ΕΠ Π Στερεάς Ελλάδας. Σημειώνεται ότι η επάρκεια των πόρων εξαρτάται από τον αριθμό των ΤΟΜΥ και τη σύνθεση του προσωπικού τους σε συνέχεια των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων προκηρύξεων-προσκλήσεων πρόσληψης προσωπικού, καθώς και το μηνιαίο μικτό κόστος εργασίας της ΤΟMY, όπως υπολογίζεται με τα ατομικά στοιχεία του φακέλου μισθοδοσίας κάθε εργαζόμενου. Οι υφιστάμενες 5 ΤΟΜΥ δύναται να ενισχυθούν με προσωπικό στη συνέχεια με μέγιστη σύνθεση τα 12 άτομα. Οι ΤΟΜΥ, με την εποπτεία της 5ης ΥΠΕ, ως Φορέα Λειτουργίας Πράξης (ΦΛΠ), έχουν καθήκον να παρέχουν καθολική, προσβάσιμη, κατάλληλη, αποτελεσματική, αποδοτική και ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας υψηλής ποιότητας σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) και στον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις υπηρεσίες για την πρόληψη –διατήρηση της καλής υγείας των ατόμων και της κοινότητας. Οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της περιφέρειας αποτελούν σύμφωνα με το άρθ.1 του Ν.4486/2017 υποχρέωση για ειδική μέριμνα και παροχή υπηρεσιών στην ΠΦΥ. Επίσης, παρεμβαίνουν θετικά σε παράγοντες προσδιοριστικούς της υγείας και της διατήρησης της εργασιακής ένταξης (main risk factors that determine population health will help increase people’s employability). Επισυνάπτεται σχέδιο ΑΥμΙΜ.
Παραδοτέα πράξης:
Η πρόοδος υλοποίησης του ως άνω φυσικού αντικειμένου λειτουργίας των ΤΟΜΥ παρακολουθείται και αποτυπώνεται με τα κάτωθι έγγραφα (αριθ. 116098/1-11-2018 Εγκύκλιος ΕΥΣΕΚΤ): 1. Απόφαση Διοικητή ΥΠΕ περί συγκρότησης εκάστης ΤΟΜΥ (όπως προβλέπεται από το άρθρο 106 του Ν.4461/2017 με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της). 2. Δήλωση Έναρξης της ημερομηνίας λειτουργίας κάθε ΤΟΜΥ. 3. Προβλεπόμενα έγγραφα λήξης της διάρκειας συγχρηματοδότησης των δαπανών λειτουργίας της από το ΕΠ ΜΔΤ. Περιλαμβάνουν την απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ που εκδίδεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την λήξη της συγχρηματοδότησης και το έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, εντός ενός 15μερου μετά την παραλαβή της απόφασης της ΥΠΕ, στο οποίο αναγράφεται η τελευταία ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών λειτουργίας της ΤΟΜΥ κατά την συγχρηματοδότηση από το ΕΠ ΜΔΤ. 4. Ετήσια αυτοαξιολόγηση εκάστης ΤΟΜΥ. Το περιεχόμενο της έκθεσης καλύπτει και την αποτύπωση των στοιχείων λειτουργίας της κάθε ΤΟΜΥ (output) το οποίο αποτελεί την τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου που χρηματοδοτείται, όπως για παράδειγμα, προσωπικό που απασχολήθηκε στο διάστημα στο οποίο αφορά η αξιολόγηση με αναφορά στις υπηρεσίες που παρέχουν, ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κλπ. 5. Μηνιαίο (συγκεντρωτικό) παρουσιολόγιο προσωπικού. Στο έντυπο βεβαιώνεται η απασχόληση προσωπικού των ΤΟΜΥ ενός υποέργου όπως αυτή προκύπτει από τα ημερήσια ή εβδομαδιαία παρουσιολόγια που τηρούνται στην έδρα κάθε ΤΟΜΥ με ευθύνη του ορισθέντα Συντονιστή. Το μηνιαίο παρουσιολόγιο συνυπογράφεται από την αρμόδια Δ/νση πιστοποίησης της απασχόλησης και την αρμόδια Δ/νση για την έκδοση της μισθοδοσίας Τα παραπάνω περιγράφονται στο παρόν πεδίο ως στοιχεία παρακολούθησης προόδου του φυσικού αντικειμένου.

Σχετικά Αρχεία:


 Απόφαση Ένταξης ΤΟΜΥ