Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 53

Αναλυτικά


Τίτλος:  «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα άτομα και στην Κοινότητα από τις Τ.ΟΜ.Υ. της 5ης Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – EKT»

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Δράση: Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα άτομα και στην Κοινότητα από τις ΤΟΜΥ της 5ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 4.485.106,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 13/12/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 53

Συνημμένα Πρόσκλησης 53

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 53