Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: _

Αναλυτικά


Τίτλος:  Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»,

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Ταμεία συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ

Προϋπολογισμός:  25.125.0000€

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 2.7.2018

Ημερομηνία Λήξης: 31.10.2018

Σχετικά Αρχεία:


  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΒΑΑ-ΟΧΕ_ΩΓΗ17ΛΗ-6ΙΕ
  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ