Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: RIS3

Αναλυτικά


Τίτλος: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας επιχειρήσεων για τη Δράση 1.β.1.1 «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020».

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

Ειδικός Στόχος:  1β1 «Αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ (στους τομείς της RIS3)»

Δράση: Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε τομείς της RIS3

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  8.838.500,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 17/7/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/10/2018

Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων στη δράση “Ενίσχυση σχεδίων έρευνας”

Σχετικά Αρχεία:


1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
Έντυπα
Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις RIS3 Στερεά Ελλάδα (15-10-2018)
Έγκριση Αποτελεσμάτων RIS
Έγκριση Οριστικών Αποτελεσμάτων RIS