Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΠΑΑ

Αναλυτικά

Τίτλος:  1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Μέτρο: 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

Υπομέτρο: 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

Δράση: 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:  12.670.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 15.10.2018

Ημερομηνία Λήξης: 28.02.2019

Σχετικά Αρχεία:


 Πρόσκληση ΠΑΑ

Συνημμένα Πρόσκλησης ΠΑΑ

Παράταση Πρόσκλησης ΠΑΑ