Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΠΑΑ

Αναλυτικά

Τίτλος:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Μέτρο: 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

Υπομέτρο: 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»

Δράση: 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός:  12.670.0000€

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 15.10.2018

Ημερομηνία Λήξης: 14.1.2019

Σχετικά Αρχεία:


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΑ