Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 52

Αναλυτικά


Τίτλος:  «Παροχή Υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Δράση: Παροχή Υπηρεσιών για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην Κοινότητα

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Προϋπολογισμός:  785.200,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 08/10/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 52

Συνημμένα Πρόσκλησης 52