Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 51

Αναλυτικά


Τίτλος:  Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – EKT

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Δράση: Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Προϋπολογισμός:  650.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 08/10/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 51

Συνημμένα Πρόσκλησης 51