Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 48

Αναλυτικά

Τίτλος:  «Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2018 – 2019)»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος:  Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικέ ανάγκες (2018 – 2019)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Προϋπολογισμός:  639.511,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 26.7.2018

Ημερομηνία Λήξης: 27.8.2018

Σχετικά Αρχεία:


 Πρόσκληση 48 Προσχολική ΑΜΕΑ 2018 – 2019 ΑΔΑ

Συνημμένα Πρόσκλησης 48