Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 50

Αναλυτικά


Τίτλος:  Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Επενδυτική Προτεραιότητα: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.

Ειδικός Στόχος:  Μείωση των εκπομπών ρύπων μέσω μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης.

Δράση: Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια κτίρια.

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  6.899.326,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 03.9.2018

Ημερομηνία Λήξης: 29.03.2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 50

 Συνημμένα Πρόσκλησης 50

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 50

2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 50

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 50

Συνημμένα 3ης Τροποποίησης Πρόσκλησης 50

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης 50 με τίτλο «Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» που εξέδωσε η Ε.Υ.Δ.ΕΠ. Στερεάς Ελλάδας, σας ενημερώνουμε ότι:

Στις σελίδες 4 και 13 της Πρόσκλησης, η ορθή ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στην οποία τηρείται το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι η εξής:

https://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SEL08/

Ανακοίνωση για την Πρόσκληση 50