Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΠΕΕ1

Αναλυτικά


Τίτλος:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2018-2019»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Άξονας: 

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Ειδικός Στόχος:  

Δράση: 

Ταμείο συγχρηματοδότησης: 

Προϋπολογισμός:  12.400,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 

Ημερομηνία Λήξης: 

Σχετικά Αρχεία:


18PROC003527301