Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 44

Αναλυτικά


Τίτλος:  Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ.

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας,
προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και
υπηρεσίες αναψυχής και την μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στην φροντίδα της κοινότητας.

Ειδικός Στόχος:  Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών.

Δράση: Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τις Μονάδες Υγείας της Στερεάς Ελλάδας.

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός:  1.750.000,00€

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 31/05/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 44

Συννημένα