Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 45

Αναλυτικά


Τίτλος:  Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους
ΠΕΣΔΑ. – Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Δράση: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΤΣ

Προϋπολογισμός:  –

Ημερομηνία Έναρξης:  ​ 15/05/2018

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2018

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 45

Συνημμένα

Τροποποίηση Πρόσκλησης 45 _ΕΚΔ 2.0_final

 Συνημμένα Πρόσκλησης 45 Έκδοση 2