Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 45

Αναλυτικά


Τίτλος: 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 45 με τίτλοΟλοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας: Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. – Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης.

Δράση: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ταμείο Συνοχής

Προϋπολογισμός: 6.500.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης: 15/05/2018

Ημερομηνία Λήξης: 20/12/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 45

Συνημμένα Πρόσκλησης 45

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 45

Συνημμένα 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης 45

 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης 45

 Συνημμένα 2ης Τροποποίησης Πρόσκλησης 45

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης 45

 Συνημμένα 3ης Τροποποίησης Πρόσκλησης 45