Α/Α: 41

Αναλυτικά


Τίτλος: Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: : Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα: : Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που
υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων

Δράση: 6β1.1:Έργα εξοικονόμησης και αναβάθμισης της ποιότητας του πόσιμου νερού

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 6.000.000

Ημερομηνία Έναρξης:  19/01/2018

Ημερομηνία Λήξης: 19/03/2018

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσκληση 41 – Έγκριση Οριστικού Πίνακα