A/A: 74

Κωδικός Έργου: 5008023

Αναλυτικά


Τίτλος: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λαμιέων
Περιγραφή: 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά
αυτής)
Η πράξη έχει ως αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας του Κ.Η.Φ.Η. Λαμίας και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε
ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον,
που τα φροντίζει, εργάζεται, ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί
στη φροντίδα, που έχει αναλάβει. Η εν λόγω δράση είναι συνέχιση δράσης, που συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΝΑΔ την προηγούμενη
περίοδο, με φορέα υλοποίησης την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων. Η συγχρηματοδότηση θα είναι για ένα έτος.
Η Κοινωφελής, ως κύριος του έργου, διαθέτει άδεια λειτουργίας ΚΗΦΗ, με δυναμικότητα εξυπηρέτησης είκοσι πέντε ατόμων σε μία βάρδια, με
ωράριο λειτουργίας 07.30–15.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Επίσης, η στελέχωση της δομής, που σήμερα διαθέτει η Κοινωφελής, συνίσταται
σε τέσσερα άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες: μία νοσηλεύτρια, δύο κοινωνικοί φροντιστές, μία βοηθητικό προσωπικό, ενώ θα
προσληφθούν ένας οδηγός και ένας ιατρός παθολόγος.
Η λειτουργία του ΚΗΦΗ θα είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις διατάξεις της με αρ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 (ΦΕΚ Β’ 1397/22-10-2001) απόφασης
του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το ΚΗΦΗ Δήμου Λαμιέων βρίσκεται στη Λαμία, επί της οδού Τυμφρηστού 58α. Το κτίριο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου και οι χώροι που
χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ΚΗΦΗ έχουν συνολική μικτή επιφάνεια 206,20 τ.μ.
Το Κέντρο είναι εύκολα προσβάσιμο από τα μέσα συγκοινωνίας και διαθέτει πρόσβαση και διευκολύνσεις σε ΑμεΑ.
Συγκεκριμένα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο δημοτικού ακινήτου, με διακριτή είσοδο/ έξοδο από το συνολικό κτίριο. Η πρόσβαση στους
χώρους του γίνεται με κλιμακοστάσιο, αλλά και αναβατόριο ΑμεΑ από το πεζοδρόμιο.
Όλοι οι χώροι είναι επιπλωμένοι και εξοπλισμένοι.
Για την παροχή των υπηρεσιών υπάρχουν ισάριθμες θέσεις εργασίας και φιλοξενίας με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013
(με αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσματα εργασίας και επισκεπτών/-τριών, Η/Υ και σχετικός εξοπλισμός, καθώς και σύνδεση με το
διαδίκτυο, κ.λπ.). Ο χώρος διαθέτει επαρκή εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης και πυρασφάλειας.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και είναι:
• Ημερήσια φιλοξενία
• Παροχή προγεύματος καθημερινά
• Ιατρικός έλεγχος της υγείας των ωφελούμενων
• Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
• Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
• Μέτρηση ζωτικών σημείων
• Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
• Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης
• Δραστηριότητες απασχόλησης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Το ΚΗΦΗ θα παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους καθώς και την πορεία της υγείας τους μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών, όπως
περιγράφεται στο σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα. Σε όλη την διαδικασία θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων των άμεσα ωφελουμένων (προβλήματα υγείας , οικογενειακά κ.λ.π.).
Παραδοτέα πράξης: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Περιλαμβάνει:
1. Δώδεκα (12) υποφακέλλους, έναν για κάθε μήνα λειτουργίας της δομής, που περιέχουν τα ημερήσια παρουσιολόγια των στελεχών
2. Έξη (6) ατομικούς φακέλλους υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. Περιλαμβάνει:
1. Δώδεκα (12) υποφακέλλους, έναν για κάθε μήνα λειτουργίας της δομής, που περιέχουν τα ημερήσια παρουσιολόγια των ωφελούμενων
2. Φάκελος ανά μήνα με τα Ημερήσια Δελτία συμβάντων
3. Ατομικούς φακέλλους των ωφελούμενων, με περιεχόμενο σχετικό με την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες που τους παρέχονται
πέραν της φιλοξενίας κλπ.
4. Βάση στατιστκών δεδομένων με στοιχεία των ωφελούμενων και των δυνητικά ωφελούμενων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ. Περιλαμβάνει:
1. Φάκελο παραστατικών μισθοδοσίας του προσωπικού (μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ.)
2. Φάκελο παραστατικών (τιμολόγια) λειτουργικών δαπανών
3. Φάκελος δημοσιότητας
4. Φάκελος δικτύωσης

Σχετικά Αρχεία:


5008023