A/A: 28

Κωδικός Έργου: 5000835

Αναλυτικά


Τίτλος: Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου Ι.Ν Αγίου Νικολάου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη Δ.Κ. Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης
Περιγραφή:
1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής). Με το παρόν έργο προτείνονται εργασίες στερέωσης-αποκατάστασης του Ι. Ναού Αγ. Νικολάου στη Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ με παράλληλη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Η Τρίκλιτη Βασιλική του Αγ. Νικολάου του εν Μύροις είναι κηρυγμένο μνημείο (ΦΕΚ 1080/ 31.Ο8. 2000, ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/ΚΗΡ/206-/580). Ανεγέρθηκε το 1860 και ανακαινίστηκε το 1903. Ανατινάχτηκε από τα στρατεύματα κατοχής στις 18.06.1944. Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα. Το υποέργο 1, αφορά εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, καθώς και την κατασκευή κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης επισκεπτών και W.C. κοινού.Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:-Προβλέπεται η εγκατάσταση μικρού σε εμβαδόν κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης επισκεπτών για την εξυπηρέτησή τους. -Την προσαρμογή των εγκαταστάσεων (χώροι υγιεινής, κλιμακοστάσιο, οδεύσεις) ώστε όλοι οι χώροι να είναι φιλικοί και προσβάσιμοι από τα ΑΜΕΑ. Τη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου με ήπιες παρεμβάσεις ώστε αυτές να μην ανταγωνίζονται το μνημείο, και παράλληλα να διατηρηθεί στο σύνολό του το υφιστάμενο αλσύλλιο ως χώρος αστικού πρασίνου. Το υποέργο 2, αφορά εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου. Το μνημείο βρίσκεται σε πλάτωμα στο βόρειο πρανές του ομώνυμου δεντρόφυτου λόφου, στις παρυφές του οικισμού και εντός σχεδίου πόλης. Σήμερα βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση. Σώζονται οι περιμετρικοί τοίχοι σε διάφορα ύψη, από τους οποίους μόνο ο δυτικός διατηρεί το αρχικό ύψος. Διατηρείται η δυτική είσοδος του ναού διακοσμημένη με περίθυρο σε πολύ καλή κατάσταση και το καμπαναριό που είναι προσαρμοσμένο στη βορειοδυτική γωνία. Η παρούσα τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου αφορά: α) σε κατάργηση δύο εργασιών του αρχικού ΤΔΠ καθώς έχουν καλυφθεί από τις υπηρεσίες της Εφορείας, β) σε τροποποίηση μίας εργασίας και γ) σε επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνται. Συγκεκριμένα οι εργασίες του υποέργου 2 διαμορφώνονται ως εξής: -Καθαρισμοί βλάστησης -Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων, χειρωνακτικά με ανασκαφική μέθοδο (Υποθεμελίωση και αποστράγγιση) -Καθαιρέσεις φωλιών θεμελίωσης – καθαρισμοί αρμών με τα χέρια και χρήση ελαφριών μηχανημάτων χειρός – Καθαρισμός αρμών δαπέδου εντός του ναού -Απομάκρυνση νεωτερικών κατασκευών εντός του ναού -Περισυλλογή – Διαλογή καθαρισμών υπαρχόντων λίθων περιβάλλοντος χώρου μνημείου -Ανακτήσεις λιθοδομών -Αρμολογήματα με διατρήσεις και τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος -Εργαστηριακά σκυροδεμάτων – κονιαμάτων -Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος υποθεμελίωσης και αποστράγγισης -Εργασίες αποκατάστασης θόλου καμπαναριού -Εφαρμογή ενεμάτων -Ικριώματα -Αντιστηρίξεις -Κατασκευή και τοποθέτηση σταυρού στο καμπαναριό -Προμήθεια των απαραίτητων υλικών και εργαλείων -Φωτογραφική τεκμηρίωση -Επίβλεψη εργασιών, οργάνωση εργοταξίου, διαχείριση έργου -Επιχώσεις -Απομάκρυνση μπαζών -Τροποποίηση μελέτης για την υποθεμελίωση και αποστράγγιση σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής -Τροποποίηση μελέτης αποκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών -Αποκατάσταση δαπέδου εντός του ναού (Αρμολόγηση λίθων δαπέδου, συμπληρώσεις με λίθους ή κονίαμα, κατασκευή αποστράγγισης) -Συντήρηση κονιαμάτων τοίχων -Συντήρηση ομφαλίων δαπέδου και άλλων λαξευμένων λίθων -Αποδόμηση και επανατοποθέτηση Α) στοιχείων σε επαφή με το μνημείο για την κατασκευή της υποθεμελίωσης, Β) ετοιμόρροπων τμημάτων λιθοδομής τοιχοποιίας, -Αποκατάσταση φεγγίτη δυτικού τοίχου -Τοποθέτηση βλήτρων στη ΝΔ γωνία του ναού -Αποκατάσταση διαζώματος καμπαναριού από οπλισμένο σκυρόδεμα και επισκευή οπλισμού -Συμπλήρωση οπτόπλινθων στο καμπαναριό -Κατασκευή και τοποθέτηση νέων στοιχείων προς ανάδειξη της κάτοψης, π.χ κιβωτιόσχημων λίθων στις θέσεις των υποστυλωμάτων, Αγία Τράπεζα στο ιερό κ.α.
Παραδοτέα πράξης:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ι.Ν. Αγ. Νικολαόυ και κατασκευή κέντρου ενημέρωσης-πληροφόρησης επισκεπτών και WV κοινού) ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου)

Σχετικά Αρχεία:


Απόφαση Ένταξης 5000835

1η Τροποποίηση Απόφαση

2η Τροποποίηση Απόφαση

3η Τροποποίηση Απόφαση