Α/Α: 31

Αναλυτικά


Τίτλος: Αξιοποίηση πολιτιστικού/ φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 6-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς

Δράση: Αξιοποίηση πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 1.200.000

Ημερομηνία Έναρξης:  30/12/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/03/2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ