Α/Α: 32

Αναλυτικά


Τίτλος: Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ΄ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας: 14-Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη – μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Δράση: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΤΣ

Προϋπολογισμός: 14.770.467

Ημερομηνία Έναρξης:  06.03.2017

Ημερομηνία Λήξης: 05.05.2017

Σχετικά Αρχεία:


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ