Α/Α: 34

Αναλυτικά


Τίτλος: Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων (phasing) ή και συνεχιζόμενων / ήδη συμβασιοποιημένων έργων περιόδου 2007-2013 των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Πρόγραμμα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Άξονας: 14-Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος & προώθηση της  αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη – μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:  Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν
προσδιορισθεί από τα κράτη – μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Δράση: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΤΣ

Προϋπολογισμός: 7.800.000,00

Ημερομηνία Έναρξης:  29.05.2017

Ημερομηνία Λήξης: 29.06.2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ