Α/Α: 35

Αναλυτικά


Τίτλος: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ

Πρόγραμμα: : Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 10-: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία

Δράση: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ταμείο συγχρηματοδότησης: EKT

Προϋπολογισμός: 125.000

Ημερομηνία Έναρξης: 08/05/2017

Ημερομηνία Λήξης: 30/05/2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ