Α/Α: 38

Αναλυτικά


Τίτλος: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

Δράση: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 393.320

Ημερομηνία Έναρξης:  21/06/2017

Ημερομηνία Λήξης: 31/07/2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ