Α/Α: 25

Αναλυτικά


Τίτλος: Εξοπλισμός ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής για την βελτίωση της ασφάλειας στους χρήστες οδικού δικτύου

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 7-Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός Στόχος: Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

Δράση: Εξοπλισμός για την βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 2.011.500

Ημερομηνία Έναρξης:  22-08-2016

Ημερομηνία Λήξης: 31-10-2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ