Α/Α: 28

Αναλυτικά


Τίτλος: Έργα ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και υποδομών σύγχρονου πολιτισμού (τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα)

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 6-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς

Δράση: Έργα ενίσχυσης μουσειακών υποδομών και υποδομών σύγχρονου πολιτισμού (τμηματοποιημένα και μεταφερόμενα έργα)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 6.269.561

Ημερομηνία Έναρξης:  08/12/2016

Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ