Α/Α: 27

Αναλυτικά


Τίτλος: Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων έργων (phasing) περιόδου 2007-2013 των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός 2.000 – 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Άξονας: 14-Διατήρηση & προστασία του περιβάλλοντος & προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη – μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)

Δράση:  Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΤΣ

Προϋπολογισμός: 43.500.000

Ημερομηνία Έναρξης:  21.11.2016

Ημερομηνία Λήξης: 31.01.2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ