Α/Α: 24

Αναλυτικά


Τίτλος: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

Δράση: :Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 296.875

Ημερομηνία Έναρξης:  18/07/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ