Α/Α: 17

Αναλυτικά


Τίτλος: Κέντρα διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση: Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Ταμείο συγχρηματοδότησης: EKT

Προϋπολογισμός: 2.430.000

Ημερομηνία Έναρξης: 27/06/2016  

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2019

Σχετικά Αρχεία:


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 17 ΚΔΗΦ
Συνημμένα Τροποποίησης 17