Α/Α: 18

Αναλυτικά


Τίτλος: Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία

Δράση: Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης

Ταμείο συγχρηματοδότησης: EKT

Προϋπολογισμός: 1.200.000

Ημερομηνία Έναρξης:  27/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ