Α/Α: 19

Αναλυτικά


Τίτλος: Κέντρα Κοινότητας

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία

Δράση: Κέντρα Κοινότητας

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 4.477.248

Ημερομηνία Έναρξης:  30/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 15/09/2016

Σχετικά Αρχεία:


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (Εκδοση 2)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ