Α/Α: 21

Αναλυτικά


Τίτλος: Ιδρυση και λειτουργία κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων (ΚΥΕ)

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 3- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων

Ειδικός Στόχος: Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (στους κλάδους της RIS3)

Δράση: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 1.000.000

Ημερομηνία Έναρξης: 11/07/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2016

Σχετικά Αρχεία:


3η Τροποποίηση Προσκλησης 21
2η Τροποποίηση Προσκλησης 21
1η Τροποποίηση Προσκλησης 21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ