Α/Α: 23

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2016-2017)

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

Δράση: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2016-2017)

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 36.266

Ημερομηνία Έναρξης:  08/07/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/08/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ