Α/Α: 11

Αναλυτικά


Τίτλος: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

Δράση: Υποστήριξη δομών για κακοποιημένες γυναίκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης:  ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 375.300,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  24/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/05/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 11
Συνημμένα Πρόσκλησης 11
 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 11