Α/Α: 11

Αναλυτικά


Τίτλος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος:  Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των
ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

Δράση: Υποστήριξη
δομών για
κακοποιημένες γυναίκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης:  ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 375.300

Ημερομηνία Έναρξης:  24/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2020

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ