Α/Α: 12

Αναλυτικά


Τίτλος: Προμήθειες εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σώματος

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για πρόληψη καταστροφών και αντιμετώπισης κινδύνων

Δράση: Προμήθειες εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σώματος

Ταμείο συγχρηματοδότησης:  ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 3.074.967,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  19/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
1η Τροποποίηση Απόφαση 5000650
2η Τροποποίηση Απόφαση 5000650