Α/Α: 16

Αναλυτικά


Τίτλος: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

Ειδικός Στόχος: Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία

Δράση: Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 125.000

Ημερομηνία Έναρξης:  27/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2016

Σχετικά Αρχεία:


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ