Α/Α: 15

Αναλυτικά


Τίτλος: Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 11-: Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης

Δράση: :Έργα αναβάθμισης υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ταμείο συγχρηματοδότησης:  ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 5.500.000, 1.600.000

Ημερομηνία Έναρξης:  21/06/2016

Ημερομηνία Λήξης: 20/09/2016

Σχετικά Αρχεία:


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ