Α/Α: 9

Αναλυτικά


Τίτλος: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΚΤ

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 13-ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Ειδικός Στόχος:  Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ

Δράση: Τεχνική υποστήριξη δράσεων ΕΚΤ

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: –

Ημερομηνία Έναρξης:  11/01/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/10/2020

Σχετικά Αρχεία:


2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ