Α/Α: 8

Αναλυτικά


Τίτλος: Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 5-Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της διαχείρισης υδάτινου δυναμικού για πρόληψη καταστροφών και αντιμετώπισης κινδύνων

Δράση: Έργα προστασίας από φαινόμενα πλημμυρών σε αστικές και περιαστικές περιοχές

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 3.022.796

Ημερομηνία Έναρξης:  15/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 31/12/2019

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης