Α/Α: 6

Αναλυτικά


Τίτλος: Εργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: : 6-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς

Δράση: Έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 2.200.000

Ημερομηνία Έναρξης:  25/01/2016

Ημερομηνία Λήξης: 24/02/2016

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ