Α/Α: 5

Αναλυτικά


Τίτλος: Ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα 2014-2020

Άξονας: 6Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος: Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων, ιδίως για τουριστικούς σκοπούς

Δράση: Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  25/02/2016

Ημερομηνία Λήξης: 19/04/2019

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση
Συνημμένα Πρόσκλησης
Διαβιβαστικό Τροποποίησης Προσκλήσεων 05 και 06
1η Τροποποίηση – Πρόσκληση
Δελτίο Προτεινόμενου Έργου
Εγκύκλιος Τροποποίησης του N 3028-02
2η Τροποποίηση – Πρόσκληση
Τροποποιημένο Δελτίο Εξειδίκευσης της δράσης 6γ1 1
 3η Τροποποίηση – Πρόσκληση