Α/Α: 4

Αναλυτικά


Τίτλος: Αναβάθμιση περιφερειακού μεταφορικού οδικού δικτύου και συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ

Πρόγραμμα: Στερεά Ελλάδα

Άξονας: 7-Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων

Επενδυτική Προτεραιότητα:  Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

Ειδικός Στόχος:  Ολοκλήρωση διασυνδέσεων περιφερειακών και τοπικών αξόνων με ΔΕΔ-Μ

Δράση: Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός: 15.000.000,00 €

Ημερομηνία Έναρξης:  20/12/2015

Ημερομηνία Λήξης: 15/12/2020

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση 04
Συνημμένα Πρόσκλησης 04
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης 04