Α/Α:3

Αναλυτικά


Τίτλος: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Πρόγραμμα:  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ

Επενδυτική Προτεραιότητα: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της λειτουργίας δομών που προάγουν την ισότητα των ευκαιριών, ειδικά των γυναικών

Δράση: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ταμείο συγχρηματοδότησης: ΕΚΤ

Προϋπολογισμός: 296.875,00€

Ημερομηνία Έναρξης: 19/08/2015 

Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκεμβρίου 2017

Σχετικά Αρχεία:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
01.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
02.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ
03.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
04.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
05.ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
06.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»