Α/Α:    1

Αναλυτικά


Τίτλος: Παροχή Υπηρεσιων Προσχολικής Αγωγής

Πρόγραμμα: Στερεάς Ελλάδας

Άξονας: 10-Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας

Επενδυτική Προτεραιότητα: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

Ειδικός Στόχος: Αύξηση συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση:Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής

Ταμείο συγχρηματοδότησης: EKT

Προϋπολογισμός: 2.716.442,00

Ημερομηνία Έναρξης:  ​18/08/2015

Ημερομηνία Λήξης:31 Δεκεμβρίου 2017

Σχετικά Αρχεία:


Πρόσκληση
01.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
02.ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ
03.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
04.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
05.ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
06.ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2014-2020
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»