ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Χρήσιμες Διευθύνσεις

Κυβέρνηση


Ευρπαϊκή Ένωση


 

Επίσημοι ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ευρπαϊκά Προγράμματα


Πρόγραμμα JESSICA – “Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές)

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες ΕΣΠΑ και Γ’ ΚΠΣ


ΕΣΠΑ 2007-2013

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 (Γ΄ΚΠΣ)

Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Άλλες Υπηρεσίες Διαχείρισης

 Διαχειριστικές Αρχές Ε.Π.

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών