07/10/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εκπόνηση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2021-2027» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

27/09/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Πρόσκληση

18/01/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης Αρχής Συντονισμού & Υλοποίησης ΟΧΕ Ασωπού» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Πρόσκληση

13/01/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος αξιολόγησης κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» της πράξης: «Υπηρεσίες Συμβούλων υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ», του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Πρόσκληση

13/01/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος λογιστικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας ετών 2020-21» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

26/10/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Μηχανισμός και διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας» Πρόσκληση

30/07/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση Ε.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλ. Περιόδου 2021-2027 (ΕΤΠΑ)» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» Πρόσκληση

30/07/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση Ε.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλ. Περιόδου 2021-2027 (ΕΚΤ)» Πρόσκληση

28/07/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Νομικός σύμβουλος δράσεων του ΠΑΑ» Πρόσκληση