18/01/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης Αρχής Συντονισμού & Υλοποίησης ΟΧΕ Ασωπού» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Πρόσκληση

13/01/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος αξιολόγησης κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» της πράξης: «Υπηρεσίες Συμβούλων υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ», του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Πρόσκληση

13/01/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος λογιστικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας ετών 2020-21» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

26/10/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Μηχανισμός και διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας» Πρόσκληση

30/07/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση Ε.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλ. Περιόδου 2021-2027 (ΕΤΠΑ)» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» Πρόσκληση

30/07/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση Ε.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλ. Περιόδου 2021-2027 (ΕΚΤ)» Πρόσκληση

28/07/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Νομικός σύμβουλος δράσεων του ΠΑΑ» Πρόσκληση