26/07/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας του προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων ACE ERP eCM, ως μέρος του Υποέργου με α/α 6 και τίτλο: «Υλικοτεχνολογικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ» της πράξης «Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

05/07/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες τεχνικής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουλίου 2022 για θέματα σχετικά με τo Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, ως μέρος του Υποέργου με α/α 1 και τίτλο: «Οργάνωση εκδηλώσεων-συνεδριάσεων-συσκέψεων» της πράξης «Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

31/05/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ΄ευθείας ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)», της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

31/03/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την αναβάθμιση, επέκταση και υποστήριξη-συντήρηση του λογισμικού συστήματος Παπύρου ως μέρος του Υποέργου με α/α 6 και τίτλο: «Υλικοτεχνολογικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ» της πράξης «Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000321 Πρόσκληση

16/03/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ΄ευθείας ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προβολή/δημοσιότητα του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020», της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000328 Πρόσκληση

16/03/2022: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος λογιστικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2022-23» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 με Κωδ. ΟΠΣ 5000328 Πρόσκληση

07/10/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εκπόνηση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2021-2027» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

27/09/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας Πρόσκληση

18/01/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης Αρχής Συντονισμού & Υλοποίησης ΟΧΕ Ασωπού» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Πρόσκληση

13/01/2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος αξιολόγησης κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» της πράξης: «Υπηρεσίες Συμβούλων υποστήριξης δράσεων ΕΚΤ», του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Πρόσκληση

13/01/2021: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Υποέργου «Σύμβουλος λογιστικής υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας ετών 2020-21» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Πρόσκληση

26/10/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Μηχανισμός και διαδικασία παρακολούθησης εφαρμογής στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας» Πρόσκληση

30/07/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση Ε.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλ. Περιόδου 2021-2027 (ΕΤΠΑ)» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» Πρόσκληση

30/07/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στον σχεδιασμό, διαβούλευση, κατάρτιση, έγκριση Ε.Π. Περιφέρειας Στ. Ελλ. Περιόδου 2021-2027 (ΕΚΤ)» Πρόσκληση

28/07/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Νομικός σύμβουλος δράσεων του ΠΑΑ» Πρόσκληση